~ Tillgänglighet vid skötsel av utemiljön ~
i samarbete med Tillgänglighetskonsult Christin Jönsson

Alla mår bra av att vistas ute i säkra, inkluderande och tillgängliga utemiljöer. Det är känt vad som krävs för att kunna ta sig fram säkert med hjälp av vita käppen, rollatorn och rullstolen, nå olika funktioner och upptäcka det som är viktigt. En kedja är som bekant inte starkare än dess svagaste länk. Hur kan jag enkelt få hela kedjan att fungera så att personer med funktionsnedsättning och äldre att använda våra utemiljöer?

I denna kurs går Tillgänglighetskonsult Christin Jönsson igenom väsentliga frågeställningar kring tillgänglighet i utemiljö. Christin har mångårig erfarenhet från kommun och som konsult kring tillgänglighet i den byggda och anlagda miljön. Christin har en gedigen funktionshinderkunskap. Christins styrka är därför förmågan att förklara vad i miljön som stödjer, vad som är ett hinder och varför, och hur vi med enkla medel kan åtgärda dessa när vi sköter och underhåller våra miljöer. Tillsammans med Anders Larssons värdskap och erfarenheter av skötsel hoppas vi kunna bidra med många praktiska tips för ökad tillgänglighet.

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap om dimensionerande mått och en grundlig funktionshinderkunskap. Efter kursen skall deltagarna kunna upptäcka olika hinder i utemiljön och förstå hur dessa kan åtgärdas enkelt. Denna kunskap kommer rätt använd att leda till att fler kan besöka anläggningen och öka nöjdheten hos besökarna.

Under kursen kommer vi att gå igenom några huvudsakliga frågeställningar och viktiga begrepp.

Tillgänglighet – för vem?
Vi går översiktligt igenom olika funktionsnedsättningar och hjälpmedel såsom rullstol, rollator och teknikkäpp.

Viktiga begrepp
Dimensionerande vändmått, naturliga och konstgjorda ledstråk, ljushetskontraster, nåbarhet, användbarhet är begrepp vi går igenom.

Hur går det att enkelt åtgärda hinder?
I detta pass läggs fokus på att upptäcka hinder och hur vanliga hinder kan åtgärdas för att förbättra tillgängligheten.
Exempel från olika utemiljöer som bostadsgård, lekplats, park och begravningsplats.

Hela kedjan behöver fungera med början vid angörings- och parkeringsplats och cykelställ, orienteringstavla, gångvägens beskaffenhet, naturliga ledstråk, belysning, sittbänk, ramp och trappa. Vi går igenom hur hinder kan åtgärdas för att besöket ska bli lyckat. Vad som är viktigt att tänka på vid snöröjning och skötsel av grönytor.

Därutöver interaktiva frågor för att skapa utrymme för erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.

Pris: 1650kr per person exkl. moms. Digitalt kursintyg och dokumentation ingår. Kursen ges både på plats och online.

För mer information och anmälan inkluderande namn, e-post och faktureringsdetaljer kontakta Ingrid Nilsson, Glivarp Garden AB, ingrid@alagronom.se eller Anders Larsson på 070-236 44 67 eller anders@alagronom.se

Avbokning senast 14 dagar före kursen. Senare avbokning måste betalas, en kollega kan dock ta över din plats!

AL Agronom | Tillgänglighet vid skötsel av utemiljön
AL Agronom