~ Ogräs och ogräsbekämpning i offentlig miljö ~

Kurssyfte är att ge grundläggande kunskaper om några av våra vanligaste ogräs samt olika metoder att kontrollera/bekämpa dessa. Metoderna diskuteras utifrån effektivitet och intensitet samt olika ytors lämplighet för respektive metod. Vidare kommer vi att gå igenom förebyggande åtgärder som kan vidtas för att minska ogräsproblematiken.

Tips kring hur man bekämpar ogräs på olika typer av ytor är också betydelsefullt för att få en kostnadseffektiv ogräshantering.

Efter kursen skall deltagarna känna till och förstå vikten av hur en effektiv och optimal arbetsinsats påverkar estetiken i våra gemensamma offentliga planteringar och grönmiljöer. På så vis kan man påverka arbetsbelastning, kostnadsutfall och helhetsintryck i den offentliga miljön till gagn för allas närmiljö och välbefinnande.

Kursinnehåll

Allmänhetens upplevelse av den offentliga miljön i parker, på torg, grönytor och på kyrkogårdar etc. påverkar vår mentala hälsa. Samtidigt är många utemiljöverksamheter under stark kostnadspress. Att hantera ogräsproblematiken, på ett effektivt, optimalt och kostnadseffektivt sätt, i dessa miljöer är därför av största vikt.

Agronom Anders Larsson delar med sig från sin kunskapsbank utifrån mångårig erfarenhet som trädgårdsanläggare och skötselentreprenör. Han belyser vikten av ett funktionellt och strategiskt arbete kring hur man arbetar med ogräshantering i offentliga miljöer på ett kostnadseffektivt optimalt sätt. Som ett resultat av gott arbete påverkar man upplevelsen av att den offentliga miljön är och kan bli ytterst viktig.

I kursen kommer Agronom Anders Larsson att gå igenom den teoretiska grunden kopplat till ogräsens biologi och fysiologi. Olika metoder kommer att diskuteras samt dess effektivitet och driftsekonomi. Driftsekonomin är en viktig aspekt då alltfler av dagens skötselverksamheter står inför ökade krav gällande kostnadskontroll. Samtidigt förväntar sig medborgare, hyresgäster och kyrkogårdsbesökare sig en ogräsfri offentlig miljö. För att nå dessa delvis motstående mål krävs en god kunskap om ogräsens fysiologi samt en god metod kännedom.

I kursen kommer vi mer specifikt att behandla följande frågor:

 • Vad är ett ogräs?
 • Våra vanligaste ogräs
 • Hur känner vi igen dem?
 • Hur sprider de sig?
 • Ogräsens fysiologi och indelning – grunden för att förstå helheten
 • Generellt om metoder att kontrollera och bekämpa ogräs
 • Förebyggande arbete och direkta metoder
 • Termisk, mekanisk kemisk och indirekta metoder
 • Praktiska tillämpningar vid ogräskontroll och bekämpning
 • Utrotningshotade ogräs och biologisk mångfald
 • Kostnadsaspekter på ogräsbekämpning
 • Metodval situationsanpassad bekämpning
 • Säkerhetsaspekter i arbetet

Pris: 1650kr per person exkl. moms. Digitalt kursintyg och dokumentation ingår. Kursen ges både på plats och online.

För mer information och anmälan inkluderande namn, e-post och faktureringsdetaljer kontakta Ingrid Nilsson, Glivarp Garden AB, ingrid@alagronom.se eller Anders Larsson på 070-236 44 67 eller anders@alagronom.se

Avbokning senast 14 dagar före kursen. Senare avbokning måste betalas, en kollega kan dock ta över din plats!

AL Agronom | Ogräs och ogräsbekämpning
AL Agronom