~ Jord och Växtnäring ~

Jordarna påverkar våra växter i stadens parker och trädgårdar. Den mest triviala av alla frågeställningar kan ibland vara den såväl svåraste som en av de viktigare. Vad är jord? Jorden består som vi naturligtvis vet av vittrat mineral i olika storlekar. Detta har vi koll på genom siktkurvor och detta är enkelt att fysikaliskt mäta. För att det skall växa något i jorden krävs dock också mull, markfauna och växtnäringsämnen, dessutom krävs vatten samt inte minst luft. Olika proportioner mellan komponenterna kan drastiskt förändra förutsättningarna för växten som skall växa i jorden.

I denna kurs går Agronom Anders Larsson igenom väsentliga frågeställningar kring jord och växtnäring. Anders har mångårig erfarenhet av såväl jord som växtnäringsfrågor, men också som trädgårdsanläggare och skötselentreprenör. Anders styrka är därför förmågan att koppla samman de teoretiska delarna som t ex markens struktur till vad det betyder när vi planterar och sköter våra miljöer.

Kursen syftar till att ge deltagarna en grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor. Efter kursen skall deltagarna känna till och förstå aspekter som påverkar driften av planteringar och andra grönmiljöer. Denna kunskap kommer rätt använd att öka livslängden på befintliga och kommande planteringar till gagn för såväl verksamhetens arbetsbelastning som budget.

Under kursen kommer vi att gå igenom några huvudsakliga frågeställningar.

 1. Vad är jord?
  1. Mer konkret går vi igenom begrepp inom markfysiken som textur och struktur, mullämnenas uppbyggnad tillkomst och nedbrytning, markvätskans funktion och hur denna kan regleras genom tex dräneringar.
  2. En levande jord har ett rikt mikroliv i form av allt från maskar, till bakterier. Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för mikrolivet för att över tid få en välfungerande jord och växtbädd?
  3. Vi går också igenom en del grundläggande markkemi såsom pH, hur detta påverkar växtnäringsupptag och markens struktur.
 2. Växtnäringens ABC
  1. Ett pass ägnas åt växtnäringsämnena. Vilka är de och varför behövs de? Hur kan vi konkret arbeta med växtnäring och varför skall vi göra det?
  2. Kvävets (och andra växtnäringsämnens) kretslopp
  3. Gödselmedels olika verkningssätt och effekter.
 3. Praktiska tillämpning av ovanstående bl a
  1. Hur läser man en markanalys och vad betyder siffrorna?
  2. Hur kan vi minska markpackning under anläggning och drift?
 4. Avslutande teoripass – vanliga odlingssubstrat
  1. I detta pass läggs fokus på några vanliga odlingssubstrat
  2. Därutöver lägges en hel del tid på packade jordar och vad vi kan göra åt dessa. Hur kan man bota en jord som blivit packningsskadad.

Därutöver interaktiva frågor för att skapa utrymme för erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.

Några kommentarer från utvärderingen av förra kurstillfället:

”Anders är en ren källa till kunskap!”

”Väldigt bra kurs! Väl förberett och du är kunnig!”

Pris: 1650kr per person exkl. moms. Digitalt kursintyg och dokumentation ingår. Kursen ges både på plats och online.

För mer information och anmälan inkluderande namn, e-post och faktureringsdetaljer kontakta Ingrid Nilsson, Glivarp Garden AB, ingrid@alagronom.se eller Anders Larsson på 070-236 44 67 eller anders@alagronom.se

Avbokning senast 14 dagar före kursen. Senare avbokning måste betalas, en kollega kan dock ta över din plats!

AL Agronom | Jordgrop

Från fysisk kurs där vi tittar på jordprofil

AL Agronom