~ Ekosystemtjänster och biologisk mångfald i skötsel av utemiljö ~

I denna kurs fokuseras på Ekosystemtjänster och biologisk mångfald ur ett driftsperspektiv för utemiljön. Kursen handlar alltså mindre om vad vi kan göra med nyanläggningar, utan mer vad vi kan åstadkomma genom förändringar i den dagliga driften i stor utsträckning inom befintliga ekonomiska ramar. Just ekonomikopplingen är viktig då många driftsverksamheter idag upplever en stor ekonomisk press och verkligt långsiktiga ekologiska resultat bara kan åstadkommas om de är ekonomiskt möjliga. Kursen hoppas kunna inspirera till konkreta åtgärder men också bidra till en helhetstanke för ledningspersoner såväl som för alla inblandade i den gemensamma driften.

Normalt pratar vi om fyra typer av ekosystemtjänster. Vi går igenom dessa och ger exempel från utemiljöområdet. Detta för att skapa en gemensam teoretisk grund. På samma sätt tar vi oss an olika begrepp som biologisk mångfald, grönytefaktor, etc.

En ofta bortglömd del när vi talar om biologisk mångfald handlar om jordens förutsättningar. Tanken svindlar när vi tänker att ett hektar jord (åker, plantering, gräsmatta etc.) kan innehålla ett ton mask eller att bara några gram riktigt biologiskt aktiv jord innehåller fler organismer än det finns människor på planeten! Hur skapar vi aktiva jordar i vår utemiljö?

Ett viktigt område där utemiljön kan bidra handlar om villkoren för pollinerare. Just pollinerare är hotade idag men oerhört viktiga för att växter skall kunna pollineras, sätta frö och utvecklas. Många goda projekt finns inom utemiljöområdet, men även inom lantbruket finns delar som är direkt överförbara till utemiljön. Detta kan handla om små åtgärder som insektshotell, att skapa förutsättningar för att spara död ved, eller att låta vissa växter finnas kvar. Det kan också handla om hur vi planerar våra blomsterplanteringar för att uppnå en lång och kontinuerlig blomning.

En stor del av driftskostnader i utemiljön handlar om gräs. Åtgärder för biologisk mångfald när det gäller gräset kan ibland gå hand i hand med minskade driftskostnader. Men det finns några rejäla fällor kopplade till detta, ibland blir det mycket dyrare och då tvingas vi backa. Kan vi undvika några av dessa fällor? Vi kommer att förklara ängsmarkens historiska roll och koppla det till vad vi kan dra för slutsatser av detta om vi över tid vill växla från gräsmatta till äng. Även det högväxande gräsets roll har betydelse i sammanhanget. En kort del behandlar stadsnära betesmarkers roll för stadens biologiska mångfald. Hävdens betydelse för mångfalden belyses också.

Några konkreta frågeställningar som behandlas:

Ekosystemtjänster

 • Vad är ekosystemtjänster?
 • 4 typer av ekosystemtjänster
 • Ekosystemtjänster i staden
 • Begrepp att känna till

Biologisk mångfald

 • Vad är biologisk mångfald? Varför är den viktig?
 • Några specifika hot mot den biologiska mångfalden behandlas
 • Miljöer som gynnar mångfalden/hotade miljöer
 • Pollinerare, pollineringsprocessen och dess betydelse för helheten i ekosystemen?
 • Jorden och biologisk mångfald i jorden samt jorden som förutsättning för biologisk mångfald ovan jord
 • Vad kan vi konkret göra i driften av vår utemiljö?
 • Betesmarkens unika mångfald
 • Gräsmattor, högväxande gräs, bete och slåtteräng. Effekter på biologisk mångfald och ekonomi
 • Att sköta respektive anlägga fram mångfald med dess effekter på miljöbelastning, måluppfyllelse och ekonomi

Under kursen kommer vi också att ha ett antal interaktiva frågor för att främja kunskapsutbyte mellan kursdeltagarna. Det är ofta givande att få uppslag och idéer från andra som går kursen och som är intresserade av frågeställningarna.

Pris: 1650kr per person exkl. moms. Digitalt kursintyg och dokumentation ingår. Kursen ges både på plats och online.

För mer information och anmälan inkluderande namn, e-post och faktureringsdetaljer kontakta Ingrid Nilsson, Glivarp Garden AB, ingrid@alagronom.se eller Anders Larsson på 070-236 44 67 eller anders@alagronom.se

Avbokning senast 14 dagar före kursen. Senare avbokning måste betalas, en kollega kan dock ta över din plats!

AL Agronom | Invasiva växter

Invasiva växter är ett av många hot mot den biologiska mångfalden!

AL Agronom